REGULAMIN REZERWACJI WEJŚCIÓWEK

ORAZ UCZESTNICTWA W KONCERTACH

XIV MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PERŁA BAROKU – KONCERTY MISTRZÓW

28.06-01.07 września 2021r

1.Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji wejściówek oraz uczestnictwa w XIII Festiwalu Perła Baroku (zwany dalej: „Wydarzeniem”), w skład którego wchodzą 4 koncerty (zwane dalej: „Koncertem” lub „Koncertami”), które odbędą się w Kobyłce w Bazylice św. Trójcy, ul. Kościelna 2.
Powstał dla bezpieczeństwa widzów i działań w zgodności z obowiązującymi przepisami.
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Przestrzeń wydarzenia dzieli się na dwie strefy: I. Bazylikę i II. Strefę Widza (krzesełka na zewnątrz bazyliki przed telebimami). Warunki uczestnictwa w strefach i pozyskania niepłatnych wejściówek regulują poniższe przepisy.

I. WSTĘP DO BAZYLIKI
1. Do Bazyliki na koncert mogą wejść jedynie osoby, które:
a) posiadają wejściówkę „B” lub zaproszenie,
b) przekazały Organizatorowi podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
c) akceptują w całości niniejszy Regulamin,

d) zdezynfekowały ręce,
e) posiadają maseczkę lub inną osłonę ust i nosa,
f) nie wykazują oznak choroby zakaźnej

2. Rezerwacja wejściówek B (bazylika) odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem BIURA FESTIWALU: tel. 737-169-961 (pon.-pt. 10-16) . Wejściówki są nieodpłatne. Liczba jest ograniczona.

3. Z uwagi na obecnie panujące obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, wejściówki uprawniające do udziału w Wydarzeniu są imienne.

4. Zgłaszając chęć otrzymania wejściówki/wejściówek uczestnik podaje:
a) imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego (lub adres e-mail) każdego z uczestników, dla których zamawia wejściówki;
b) potwierdza zobowiązanie, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID19 nie weźmie udziału w wydarzeniu,
c) przyjmuje do wiadomości obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zdrowia. O terminie odbioru wejściówek zamawiający zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia.

5. Wzór Oświadczenia o stanie zdrowia którego wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu w obu strefach, można pobrać ze strony festiwalu www.PerlaBaroku.pl Oświadczenie to należy wydrukować, wypełnić i wręczyć osobie przy wejściu na Wydarzenie. Oświadczenie wypełnia każdy uczestnik koncertu.

6. Oświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w rozdz. I pkt 4 i 5 w drodze wyjątku można także otrzymać, wypełnić i podpisać na miejscu Wydarzenia. Druki będą dostępne przy wejściu na Wydarzenie. Należy się w takim przypadku liczyć z dodatkowym czasem, jaki jest na to potrzebny.

7. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu, w miejscu wskazanym przez obsługę koncertu. Uczestnik Wydarzenia który nie przyniesie wypełnionego oświadczenia – powinien przyjść na miejsce Wydarzenia z min. 20 minutowym wyprzedzeniem (w związku z koniecznością wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Wydarzenia).

8. Liczba wejściówek i zaproszeń jest ograniczona w związku z koniecznością ograniczenia liczby widzów uczestniczących jednocześnie w Wydarzeniu, oraz dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie wydarzenia w Bazylice, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.

10. Obowiązku zakrywania twarzy nie wymagamy w przypadku:
a) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
b) osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie;
c) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane, jednakże należy złożyć ustną deklarację o tym fakcie przy wejściu na teren Wydarzenia).

Osobom które nie mogą zasłaniać ust i nosa maseczką, sugerujemy rozważenie noszenia przyłbicy lub innej osłony z materiału.

11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Bazyliki, obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5m od innych osób, za wyjątkiem sytuacji opisanych w rozdz. I pkt 12.

12. Obowiązek zachowania dystansu na widowni nie dotyczy widza, który:
a) uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia,
b)
jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź potrzebie kształcenia specjalnego,
c) ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem,
d) uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.

13. Słuchacze zobowiązują się do zajmowania w Bazylice wyłącznie miejsc oznaczonych:
a) dla wejściówek B – kartką z czerwonym znakiem
b) dla Zaproszeń – kartką z napisem REZERWACJA

14. Aby wejść na koncert do Bazyliki należy:
a) w oznaczonej strefie przy wejściu do Bazyliki okazać wejściówkę obsłudze Wydarzenia,
b) przekazać obsłudze podpisane Oświadczenia o stanie zdrowia,
c)
okazać maseczkę ochronną lub inną zasłonę ust lub nosa,
d) zdezynfekować ręce.

15. Opuszczenie Bazyliki w trakcie Koncertu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w tym Koncercie. Organizator nie przewiduje możliwości wejścia do Bazyliki w trakcie trwania Koncertu.

16. Organizator odmówi wstępu do bazyliki:
a) osobie nie posiadającym wejściówki/ zaproszenia,
b) osobie, która odmawiają poddania się zasadom niniejszego Regulaminu
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie.

II. WSTĘP DO „STREFY WIDZA” NA DZIEDZIŃCU BAZYLIKI

1. Strefa Widza będzie umiejscowiona na dziedzińcu bazyliki przed telebimami. Będzie zewnętrzną częścią sali koncertowej w której ustawione będą krzesła dla widzów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zająć miejsce w Strefie Widza mogą jedynie osoby, które:
a) posiadają wejściówkę „SW”,
b) przekazały Organizatorowi podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
c) akceptują w całości niniejszy Regulamin,
d) zdezynfekowały ręce,
e) nie wykazują oznak choroby zakaźnej

3. Rezerwacja wejściówek SW (strefa widza) odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem BIURA FESTIWALU: tel. 737-169-961 (pon.-pt. 10-16) . Wejściówki są nieodpłatne. Liczba jest ograniczona.

4. Z uwagi na obecnie panujące obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce, wejściówki uprawniające do udziału w Wydarzeniu są imienne.

5. Zgłaszając chęć otrzymania wejściówki/wejściówek uczestnik podaje:
a) imię, nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego (lub adres e-mail) każdego z uczestników, dla których zamawia wejściówki;
b) potwierdza zobowiązanie, zgodnie z którym w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej ze szczególnym uwzględnieniem COVID19 nie weźmie udziału w wydarzeniu,
c) przyjmuje do wiadomości obowiązek złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.
O terminie odbioru wejściówek zamawiający zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia.

6. Wzór Oświadczenia o stanie zdrowia którego wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu w obu strefach, można pobrać ze strony festiwalu www.PerlaBaroku.pl Oświadczenie to należy wydrukować, wypełnić i wręczyć osobie przy wejściu na Wydarzenie. Oświadczenie wypełnia każdy uczestnik koncertu

7. Oświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w rozdz. I pkt 4 i 5 w drodze wyjątku można także otrzymać, wypełnić i podpisać na miejscu Wydarzenia. Druki będą dostępne przy wejściu na Wydarzenie. Należy się w takim przypadku liczyć z dodatkowym czasem, jaki jest na to potrzebny.

8. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu, w miejscu wskazanym przez obsługę koncertu. Uczestnik Wydarzenia który nie przyniesie wypełnionego oświadczenia – powinien przyjść na miejsce Wydarzenia z min. 20 minutowym wyprzedzeniem (w związku z koniecznością wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Wydarzenia).

9. Liczba wejściówek i zaproszeń jest ograniczona (w związku z koniecznością ograniczenia liczby widzów uczestniczących jednocześnie w Wydarzeniu) i dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

10. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.

11. Obowiązku zakrywania ust i nosa na powietrzu nie wymaga się w przypadku:
a)
zachowania dystansu 1,5m od innych osób,
b)
dziecka do ukończenia 4. roku życia;
c) osób zamieszkujących lub gospodarujących wspólnie;
d) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane, jednakże należy złożyć ustną deklarację o tym fakcie przy wejściu na teren Wydarzenia);

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Strefy Widza obowiązuje nakaz zachowania dystansu 1,5m od innych osób, za wyjątkiem osób i sytuacji opisanych w rozdz. I pkt 13. W przeciwnym wypadku- postępując zgodnie z przepisami- Obsługa może poprosić o zasłonięcie ust i nosa lub o opuszczenie Koncertu

13. Obowiązek zachowania dystansu na widowni lub nie dotyczy widza, który:
a)
uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia,
b)
jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź potrzebie kształcenia specjalnego,
c)
ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem,
d) uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.

14. Słuchacze mogą przestawiać krzesła w Strefie Widza dla swojego komfortu, pod warunkiem zachowania zgodności z przepisami i niniejszym Regulaminem.

15. Chcąc zając miejsce w Strefie Widza należy:
a)
przekazać obsłudze podpisane Oświadczenie o stanie zdrowia,
b) okazać wejściówkę
c)
zdezynfekować ręce
d) zachowywać dystans 1,5m lub założyć maseczkę.

16. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia w Strefie Widza :
a) osobie nie posiadającej wejściówki „SW”
b) osobie, która odmawia poddania się zasadom niniejszego Regulaminu
c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d)
osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie.

17. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania strefy widza w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych.

III POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE DLA WIDZÓW
1. Wszystkich widzów dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach z zachowaniem dystansu 1,5m, z wyjątkiem widzów wymienionych w ust. I.13.
2. Podczas Wydarzenia należy stosować się do zaleceń obsługi.
3.
Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
5. Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji Festiwalu Perła Baroku obecnie i przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
6.
Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
8. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie lub nagrywanie Koncertów jest zabronione.
9.
Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia przez Ochronę Festiwalu lub przez Obsługę Festiwalu. Ochrona i Obsługa będą posiadać stosowne oznaczenie.
10. Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.PerlaBaroku.pl
b) przy wejściu na teren Wydarzenia.
c) w postaci aktywnego linku na fanpage’u Festiwalu na Facebooku
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID19 w trakcie trwania Wydarzenia.
3. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.
4.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.08.2020 roku
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz za szkody, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7.
Załącznikami do regulaminu są:
1)klauzula informacyjna 2) wzór oświadczenia o stanie zdrowia

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA PERŁA BAROKU NIP: 125-165-08-36,z siedzibą w Kobyłce ul. Ejtnera 16a (dalej Administrator). 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ejtnera 16a 05-230 Kobyłka 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-d RODO, (tj niezbędność do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, i/lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, i/lub przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 6. Oświadczenie o stanie zdrowia będzie przechowywane przez 2 tyg od dnia podpisania.

Załącznik 2Oświadczenie o stanie zdrowia

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………..

nr telefonu: … lub e-mail…………………………………

Oświadczenie

Ja ……………..……………………………………………………………………

oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (COVID) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.

Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Kobyłka …………..………..………………………….…………………………………

data i czytelny podpis

Oświadczenie o stanie zdrowia jest w myśl obecnych przepisów obowiązkowe. Ale to proste: pobierz je TU – -wydrukuj  i wypisz – przekaż obsłudze przy wejściu na koncert. 
To tylko tyle. Dziękujemy